Project: Laag belastbare dwarslaesie patiënt

13 februari 2019

GRZPLUS en Heliomare bundelen kennis over lage belastbaarheid en de kennis over revalidatie bij dwarslaesies. Revalidanten met een dwarslaesie worden in Nederland altijd behandeld binnen één van de 8 gespecialiseerde dwarslaesie centra. Heliomare is hier één van. Voor een deel van deze groep zou de revalidatie beter plaats kunnen vinden in een GRZ setting. Het betreft veelal patiënten op hogere leeftijd. Deze revalidanten liggen in een klinische omgeving met intensieve behandelpaden en -programma’s. Vaak ontbreekt het aan optimale kennis op het gebied van geriatrie en bestaat het gevaar op overbehandeling waarbij het revalidatieklimaat te intensief kan zijn.

Vanuit de gedachte dat de zorg voor deze groep revalidanten beter kan aansluiten op de belastbaarheid en mogelijkheden van revalidanten, is er een projectgroep opgestart. Doel is om de zorg voor deze patiënten meer maatwerk te laten worden. De kennis van GRZPLUS over lage belastbaarheid en de kennis van Heliomare over revalidatie bij dwarslaesies moet beter gebundeld en ingezet worden voor deze doelgroep. Indien het mogelijk is om de zorg dichter bij huis te organiseren voor deze doelgroep, dan is dat een pré.

Verwachte voordelen

Dit project is gestart, met de volgende verwachte voordelen in het achterhoofd:

  • Voor patiënt: Beter passende zorg waarbij het onderscheid in vormen van revalidatie en financiering niet relevant meer is en de revalidatie gezamenlijk vormgegeven wordt.
  • Voor patient: opzetten en inrichten van een gezamenlijk 1e lijns netwerk, waardoor kennis en kunde voor patient beter geborgd wordt.
  • Voor organisaties: Meer bedden beschikbaar binnen Heliomare voor dwarslaesiepatiënten met hoge belastbaarheid en kans op het ontwikkelen van een nieuwe expertise ‘geriatrische dwarslaesie centrum’ voor zowel Heliomare als GRZ PLUS.
  • Voor financier: Behandeling meer op maat voor patiënt met, indien we een specifiek zorgpad ontwikkelen, mogelijkheden om goedkoper traject aan te bieden.

Aanpak en werkwijze

Inmiddels zijn er 2 werkgroepbijeenkomsten geweest, en daarmee hebben we veel kennis gedeeld, ervaringen besproken en hebben we denkrichtingen vastgesteld. Hier zijn de volgende punten bij naar voren gekomen:

Denkrichtingen

  • De behandeling van dwarslaesie patiënten is multidisciplinair. Daarmee is het ook belangrijk dat deze werkgroep multidisciplinair ingericht is. Vanuit de 3 organisaties zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verpleegkundig specialisten aangesloten. Ieder kan hierbij vanuit zijn of haar expertise een positieve inbreng hebben in het project.
  • Er gaat onderzoek uitgevoerd worden om de patiëntengroep concreter vast te stellen – zowel vanuit een theoretisch kader als vanuit een praktisch oogpunt.
  • In de ideale situatie is er de mogelijkheid om gedurende de behandeling de beste aanpak aan te bieden, danwel vanuit GRZ danwel vanuit MSR.
  • Voorkeur is om een unit in te richten waar beide expertise gebieden nauw samenwerken en elkaar kunnen versterken waar nodig.
  • Door het delen van medewerkers kan voor beide expertise gebieden de kennis worden vergroot. Gedachte hierbij is dat de 1e lijns ondersteuning beter ingericht kan worden vanuit GRZ, omdat de betrokken medewerkers ook werkzaam zijn op de (gecombineerd) dwarslaesie unit.
  • Er wordt geanalyseerd hoe een zorgpad voor deze patiënten eruit zou kunnen zien – hierbij worden de positieve aspecten zowel vanuit MSR als GRZ meegenomen

Vervolg

Het is belangrijk om vooral stappen te zetten, en om te gaan doen. Met de verkregen inzichten worden dan ook vervolgacties uitgezet om vooral te gaan experimenteren met een nieuwe werkwijze. Alleen hierdoor kan inzichtelijk worden gemaakt welke voordelen er daadwerkelijk zijn. Voor de patiënten en voor de organisaties. En of dit ook leidt tot lagere totale kosten voor deze patiëntengroep.

Informatie:
Marcel de Groot
mailto:marceldegroot@riktade.nl
T.  06 34243928