Heliomare

8 oktober 2019

Ondertekening samenwerkingsverband GRZPLUS en Heliomare

Maandag 25 juni jl. tekenden Omring en De Zorgcirkel (beide GRZPLUS) en Heliomare een nieuw samenwerkingsverband voor revalidatiezorg in Noord-Holland.

Volwaardig meedoen is wat kinderen, jongeren en volwassenen willen als zij een beperking of aandoening hebben. Dat is waar Heliomare goed in is: het beste uit mensen halen om dát te bereiken wat zij zelf willen binnen hun mogelijkheden. En daarvoor zet Heliomare alle kennis en kunde in wat zij in huis heeft op het gebied van revalidatie, onderwijs, arbeidsintegratie, bewegen en sport.

Om beter van elkaars expertise gebruik te kunnen maken en om de samenwerking te bevorderen, werken Heliomare en GRZPLUS nauw samen.

  • GRZPLUS biedt geriatrische revalidatiezorg in de klinische locaties van Omring en De Zorgcirkel in Noord‐Holland, maar ook bij mensen thuis. Dit is specifieke revalidatie voor cliënten die lager belastbaar zijn (veelal ouderen).
  • Heliomare richt zich op de medisch specialistische revalidatie (MSR). Dit is revalidatie voor mensen van alle leeftijden waarbij de belastbaarheid en het niveau van de te bereiken doelen hoger ligt dan de GRZ.
  • In het huidige zorglandschap in Nederland is de scheiding tussen MSR en GRZ vrij groot. Om revalidanten nog beter te kunnen helpen bij hun revalidatie wordt samenwerking, aansluiting en kennisdeling tussen de medische specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) steeds belangrijker.
  • Het zal makkelijker zijn om de categorie revalidanten te bedienen die nu tussen de GRZ en de MSR in vallen. In de praktijk zien professionals namelijk een vrij grote groep revalidanten die expertise van zowel GRZ als MSR nodig hebben. Momenteel komt deze verbinding tussen beide vormen van revalidatie nog te weinig tot stand in Nederland. Op dit moment verblijven revalidanten soms langer dan noodzakelijk in de revalidatielocaties. Dit kan door een gebrek aan specialistische revalidatie in de eigen regio komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gespecialiseerde fysiotherapie of logopedie.

Goede en tijdige revalidatie
Daarnaast geldt voor een aantal doelgroepen dat een verbinding in het aanbod van GRZ en MSR meer kansen biedt op goede en tijdige revalidatie. Zo is er bijvoorbeeld voor revalidanten met psychiatrische‐ of gedragsproblemen momenteel nog geen goed zorgaanbod. De combinatie van deze diagnoses voor revalidanten leidt in het huidige zorgaanbod in Nederland nog vaak tot een grote vertraging in de revalidatie. Ook zijn er revalidanten die vanwege hun dwarslaesiediagnose bij Heliomare liggen, maar qua belastbaarheid en co‐morbiditeit ook profijt zouden kunnen hebben van expertise uit de GRZ. Heliomare en GRZPLUS willen beter passende revalidatiezorg ontwikkelen voor deze doelgroepen door expertises van beide organisaties zo goed mogelijk te verbinden.

Pilotprojecten
Door de GRZPLUS‐locaties in de regio en het opbouwen en uitbreiden van 1ste lijnsnetwerken van paramedici op het gebied van onder andere dwarslaesies en amputaties kunnen mensen straks sneller en dichter bij huis revalideren. Hierbij zoeken Heliomare en GRZPLUS nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en de overige revalidatieaanbieders in de regio. Hieronder vindt u de lopende pilots.

Voor meer informatie: Marcel de Groot, telefoon 06 34243928 – marceldegroot@riktade.nl

Er is een groep patiënten die naast een revalidatiebehoefte ook te maken met een gedragsstoornis. Deze groep kan op dit moment niet goed in de bestaande zorg behandeld worden:

  • Bij GGZ ontbreekt het veelal aan de benodigde kennis en kunde omtrent de revalidatie
  • Bij MSR en GRZ ontbreekt het veelal aan de benodigde kennis en kunde omtrent de gedragsproblematiek. Ook vergt deze doelgroep meer aandacht van het personeel, deze aandacht kan niet aan andere patiënten worden gegeven

Doel is om een vorm van zorg te realiseren waarin beide disciplines aanwezig zijn. Daarmee is het mogelijk om deze patiënten optimaal te behandelen op zowel de revalidatiebehoefte als op de gedragsproblematiek.

Er zijn dwarslaesie revalidanten die lager belastbaar zijn. Voor deze groep is het huidige revalidatie klimaat bij Heliomare niet altijd passend. Er wordt te veel verwacht, wat niet bevorderlijk is voor de revalidatie. Doel van dit project is om voor deze revalidanten meer maatwerk aan te gaan bieden.

Belangrijk is om kennis van GRZPLUS over lage belastbaarheid en co-morbiditeit en de kennis van Heliomare over dwarslaesie beter te bundelen. Er wordt een traject gestart waarbij de eerste periode van behandeling, gericht op de dwarslaesie, plaatsvindt bij Heliomare. Op het moment dat de patiënt voldoende stabiel is, wordt de behandeling vervolgd bij GRZ.

Voor de pilot is hiervoor GRZPLUS De Zorgcirkel, locatie Westerhout uitgekozen. Er blijft intensief contact tussen de behandelaars, en er wordt de mogelijkheid geboden om aanvullende expertise vanuit Heliomare bij Zorgcirkel in te zetten.

De samenwerkingspartners behandelen allemaal patiënten die problemen hebben in het cognitieve domein. Er is geconstateerd dat er een verscheidenheid aan kennis, ervaring en werkwijze aanwezig is. Om de samenwerking op dit vlak te verbeteren, worden de volgende stappen genomen:

  1. Kennisniveau van individuele medewerkers op peil brengen middels verzorgen van training
  2. Implementatie van eenduidige werkwijze
  3. Betrekken van 1e lijnsnetwerk in deze werkwijze

Het resultaat is dat er binnen de gehele keten (van opname in ziekenhuis, tot ontslag vanuit MSR of GRZ naar een 1e lijnsinstelling) dezelfde werkwijze wordt gehanteerd. Hiermee wordt eenvoudiger het eenvoudiger patiënten, professionals en kennis met elkaar te delen

In afstemming met de revalidatieartsen van Noordwest Ziekenhuisgroep en Dijklander ziekenhuis is geconstateerd dat er een groep patiënten is die baat heeft bij een combinatie van GRZ- en MSR-expertise. In samenwerking met Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, starten we een traject waarbij deze doelgroep wordt doorverwezen naar GRZPLUS, Locatie Westerhout.

Vanuit GRZPLUS wordt de revalidatie verzorgd, de MSR-expertise wordt door Heliomare geleverd. Middels periodieke MDO’s met alle betrokken disciplines wordt de voortgang gemonitord en het vervolg vastgesteld. Voorlopig betreft het een kleine pilot in Alkmaar. Doel is om vast te stellen of deze werkwijze leidt tot hogere patiënt- en medewerkerstevredenheid en tot lagere kosten. Bij gebleken succes zal de pilot uitgebreid worden.

 

Project: Laag belastbare dwarslaesie patiënt