Er is voor de geriatrische revalidatiezorg nog beperkt informatie beschikbaar gebaseerd op gegevens uit kwantitatief en-of kwalitatief wetenschappelijk onderzoek (evidence based). Door practice based evidence en (wetenschappelijk) onderzoek op de voet te volgen en hieraan scholingen en implementatietrajecten te koppelen, verspreiden en implementeren we de informatie die er wel is binnen GRZPLUS. Daarnaast houden we medewerkers van Omring en De Zorgcirkel op de hoogte van ontwikkelingen, uitkomsten van onderzoeken en scholingen.

Samenwerking Hogeschool van Amsterdam

GRZPLUS en de Hogeschool van Amsterdam hebben in een convenant uitgesproken een structurele samenwerking met elkaar aan te gaan, met als doel het bevorderen van leren en innoveren, waarbij meerwaarde ontstaat voor cliënten, medewerkers, docent-onderzoekers en studenten. Eerdere samenwerking op het gebied van heuprevalidatie heeft aangetoond dat de organisaties elkaar kunnen versterken op het gebied van leren en innoveren.

Voor de Hogeschool van Amsterdam biedt de samenwerking met GRZPLUS de kans om leren en onderzoeken nog meer met elkaar te verbinden en studenten en docenten/onderzoekers gezamenlijk te laten optrekken. Deelnemers van de Hogeschool van Amsterdam willen onderzoeksvragen helpen expliciteren (vraaggericht)
en uitwerken in interdisciplinaire onderzoeksteams. In deze teams werken Hogeschool van Amsterdam-onderzoekers en lectoren, studenten en zorgprofessionals samen, zoveel als mogelijk in directe betrokkenheid met de doelgroep.

Doelstellingen van de samenwerking zijn de ontwikkeling
  • Twee (living-)labs (ontwikkelpraktijken), waar innovatieve ideeën worden ontwikkeld en beoordeeld op toepasbaarheid in de geriatrische revalidatiezorg. Deze labs zijn een rijke leeromgeving voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam en juist ook voor de GRZPLUS-medewerkers en alle overige betrokkenen.
  • Een onderzoeks-/innovatieagenda gericht op topklinische zorg in de geriatrische revalidatiezorg.
  • Een interne en externe communicatiestrategie met uitgewerkt plan van aanpak.
  • Een plan van aanpak voor het uitbreiden van de samenwerking met thuiszorg.
Lector Oefentherapie – Dagelijks bewegen

Dr. Bart Visser, is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ontwikkeling/agenda van de geriatrische revalidatiezorg van GRZPLUS. Daartoe is voor de duur van een jaar, maar met de intentie van minimaal 3-4 jaar, de lector werkzaam ten behoeve van GRZPLUS. Bart Visser is daarmee een van de boegbeelden van de samenwerking en bevordert intensieve samenwerking tussen de partners.

De lector zal, samen met anderen, publiceren, lezingen houden, onderwijzen, etc. Ook wordt verwacht dat de lector bijdraagt aan het verwerven van subsidies voor onderzoek. De lector participeert in het overleg met andere Topcare-partijen en draagt bij aan het ontwikkelen van een landelijke wetenschappelijke agenda voor geriatrische revalidatie.

Bart Visser heeft een belangrijke rol, samen met de programmamanager en het managementteam GRZPLUS, in het stroomlijnen van de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, het betrekken van andere lectoren bij onderzoek en het initiëren van samenwerking op nieuwe thema’s.

Senior onderzoeker

Dr. Marije Holstege is bij GRZPLUS aangesteld als senior onderzoeker en directieadviseur. Marije Holstege is samen met Bart Visser verantwoordelijk voor de wetenschappelijke ontwikkeling/agenda van de geriatrische revalidatiezorg binnen GRZPLUS. Daarbij is zij medeverantwoordelijk voor het inrichten van een wetenschappelijke infrastructuur om wetenschap te integreren in de dagelijkse praktijk. Marije en Bart zijn linking pin naar universiteiten, waarbij onderzoek wordt gekoppeld aan specifieke expertise van onderzoeksgroepen/universiteiten. Marije begeleidt postmasterstudenten in de functie van junior onderzoeker bij vervolgonderzoek met de mogelijkheid tot promoveren.

Praktijkonderzoeken

Vanuit de master Digitale innovatie voor zorg en welzijn is er een onderzoek naar de Hololens gedaan, waarvan resultaten veelbelovend zijn. Deze hebben aanleiding hebben gegeven voor nader onderzoek, dat aan het LUMC zal gaan plaatsvinden. De Hololens is al in gebruik op locatie Nicolaas. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. Er lopen inmiddels meerdere praktijkonderzoeken met studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Een voorbeeld is het onderzoek naar implementatie van de C-mill en innovatie op het gebied van revalidatieapparatuur, wat heeft geleidt tot een praktische handleiding voor behandelaren. Verder kijken we hoe we de uitkomsten van onderzoek goed kunnen borgen in de praktijk. We denken onder meer aan de opzet van een leesclub om een heldere vertaling te geven van wetenschappelijke literatuur naar de praktijk. Dit is direct ook een scholingsmoment voor leesclubleden hoe wetenschappelijke literatuur goed te interpreteren en te vertalen is naar de praktijk. Ook moeten de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek geborgd worden in de werkprocessen van de medewerkers. Per project komt hiervoor een plan van aanpak.

We ontwikkelen een database voor overzicht van al het lopende en afgeronde onderzoek en de daarbij behorende relevante stukken.

Deelname UNO-VUmc (Universitair netwerk ouderenzorg vanuit het VUmc)

GRZPLUS investeert ook in onderzoek en kennisontwikkeling door deelname aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc). Binnen dit netwerk verbinden onderzoekers en zorgprofessionals wetenschappelijke kennis met de dagelijkse praktijk in de 23 aangesloten zorgorganisaties.

GRZPLUS is met twee specialisten ouderengeneeskunde actief vertegenwoordigd in de themagroep revalidatie; één van hen is voorzitter van deze themagroep. Senior onderzoeker en directieadviseur van GRZPLUS Marije Holstege is als inhoudelijk expert betrokken.

Naast de themagroep revalidatie is er een intensievere samenwerking tussen UNO-VUmc, Vivium, Zonnehuisgroep Amstelland en GRZPLUS. Binnen deze samenwerking doen we onderzoek op het gebied van ambulante revalidatie en de kwaliteit van revalidatie. Een science practitioner van GRZPLUS doet het onderzoek met als doel hierop te promoveren.

GRZ leesclub

Een heldere vertaling van wetenschappelijke literatuur naar de praktijk, dat is waar de leesclub voor staat. Het eerst besproken artikel is van Leonoor van Dam-Isselt (Senior onderzoeker LUMC) en beschrijft ‘A prospective cohort study on the effects of geriatric rehabilitation following acute exacerbations of COPD’. Een zorgpad voor COPD revalidanten, is dit geschikt voor GRZPLUS? Klik hier voor de analyse van het artikel, de toepasbaarheid en de aanbevelingen.

De leesclub wordt twee keer per jaar georganiseerd voor een geselecteerde groep medewerkers. Op dit moment is de club vol. Wil je in de toekomst ook deelnemen dan kun je dit aangeven bij je leidinggevende.