GRZPLUS heeft een nauwe samenwerking met meerdere partners met als doel de zorg voor de revalidant nog verder te verbeteren, te vernieuwen en innovaties door te voeren. We hebben ketensamenwerkingen met het Dijklander Ziekenhuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ). Het doel hiervan is om de patiënt het traject van opname in het ziekenhuis, de revalidatie en de terugkeer naar huis zo soepel en eenvoudig mogelijk te laten doorlopen met een zo optimaal mogelijk resultaat.

  • GRZPLUS neemt met meerdere zorgaanbieders actief deel aan de CVA-ketens binnen de betreffende regio’s.
  • Deelname door specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist aan het multidisciplinair overleg neurologie in de betrokken ziekenhuizen.
  • Deelname aan en ontwikkeling van heup-herstelketen en COPD-keten met de ziekenhuizen.
  • Zinnige en zuinige zorg door ligduurverkorting (herstelafdelingen Dijklander ziekenhuis en NWZ).
  • Maandelijks overleg tussen de geriaters/ouderenpsychiaters, waarin casuïstiek wordt besproken.
  • Maandelijks behandeling en casuïstiek bespreking door de revalidatiearts op de revalidatielocaties.
  • Deelname aan landelijke netwerken en ketens, zoals ParkinsonNet, door verschillende van onze paramedici.
  • Ketenspoedzorg op de spoedeisende hulp en de huisartsenposten Hoorn en Den Helder (onderdeel van subacute keten ouderenzorg Kop NH).
  • Overleg met omliggende gemeentes door ergotherapeuten.
  • Samenwerking met stichting MEE & de Wering voor het organiseren van nazorg in de regio’s Alkmaar en Purmerend.
Knowledge Brokers

GRZPLUS werkt samen met CVA Knowledge Brokers uit andere zorgorganisaties en ziekenhuizen. Verbetering van de CVA-zorg is het doel. Door telkens gedurende één jaar aan één onderwerp te werken, is sprake van een structurele uitwerking in een verbetercyclus. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een app om zelfstandig thuis te oefenen tijdens de ambulante revalidatiefase. Een ander voorbeeld is het maken van een revalidatietijdpad, waarbij het gehele proces van opname tot ontslag in kaart
is gebracht. Dit geeft de revalidant een goed beeld wat hem of haar te wachten staat.

Samenwerking Hogeschool van Amsterdam

GRZPLUS en de Hogeschool van Amsterdam hebben in een convenant uitgesproken een structurele samenwerking met elkaar aan te gaan, met als doel het bevorderen van leren en innoveren, waarbij meerwaarde ontstaat voor cliënten, medewerkers, docent-onderzoekers en studenten. Eerdere samenwerking op het gebied van heuprevalidatie heeft aangetoond dat de organisaties elkaar kunnen versterken op het gebied van leren en innoveren.

Deelname UNO-VUmc (Universitair netwerk ouderenzorg vanuit het VUmc)

GRZPLUS investeert ook in onderzoek en kennisontwikkeling door deelname aan het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc). Binnen dit netwerk verbinden onderzoekers en zorgprofessionals wetenschappelijke kennis met de dagelijkse praktijk in de 23 aangesloten zorgorganisaties.

GRZPLUS en Heliomare

Heliomare richt zich op medisch-specialistische revalidatie, waarbij de belastbaarheid en het niveau van de te bereiken doelen hoger liggen dan bij de geriatrische
revalidatiezorg. De scheiding tussen medisch-specialistische revalidatie en geriatrische revalidatiezorg is in Nederland vrij groot. Aansluiting en kennisdeling tussen
beide partijen is dan ook belangrijk. Professionals zien in de praktijk vaak dat revalidanten expertise nodig hebben van zowel geriatrische revalidatiezorg als medisch-specialistische revalidatie.

De verbinding tussen beide vormen van revalidatie willen wij versterken. Door samenwerking tussen Heliomare en GRZPLUS wordt het eenvoudiger om de categorie revalidanten te begeleiden die nu tussen de geriatrische revalidatiezorg en medisch-specialistische revalidatie in vallen. Zo zijn er revalidanten die bijvoorbeeld vanwege
hun dwarslaesie bij Heliomare liggen, maar qua belastbaarheid en co-morbiditeit ook profijt kunnen hebben van expertise uit de geriatrische revalidatiezorg. Heliomare en GRZPLUS willen samen beter passende revalidatiezorg ontwikkelen voor deze doelgroep door hun expertises zo goed mogelijk te verbinden.

Ook zoeken we verbinding met de ziekenhuizen uit de regio om de revalidatie verder te verbeteren.