Programmamanager voor samenwerking Heliomare en GRZPLUS

25 juni 2018

Nieuwe programmamanager voor GRZPLUS en Heliomare

Marcel de Groot is begonnen als programmamanager voor GRZPLUS en Heliomare. Hij wil vanuit deze rol een bijdrage leveren om  zorg beter aan te laten sluiten op de behoefte of de mogelijkheden die een patiënt heeft. Dit bespoedigt een revalidatie traject. Hij start daarom met veel enthousiasme een deze opdracht en hoopt hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de samenwerking.

Marcel de Groot
mailto:marceldegroot@riktade.nl
T.  06 34243928

Marcel de Groot, programmamanager voor het samenwerkingsverband

Marcel de Groot, programmamanager voor het samenwerkingsverband

 

Heliomare en GRZPLUS
Om revalidanten nog beter te kunnen helpen bij hun revalidatie wordt samenwerking, aansluiting en kennisdeling tussen de medische specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) steeds belangrijker. In het huidige zorglandschap in Nederland is de scheiding tussen MSR en GRZ vrij groot.

Om beter van elkaars expertise gebruik te kunnen maken en om de samenwerking te bevorderen, is vandaag de samenwerking tussen Heliomare en GRZPLUS officieel bekrachtigd. Deze samenwerking is vanaf november vorig jaar uitgewerkt door professionals en bestuurders van beide organisaties. Uit de onderlinge gesprekken is de conclusie getrokken dat het bundelen van de expertise van GRZPLUS en Heliomare van toegevoegde waarde is voor de revalidant.

Beide partijen beseffen dat echte verbeteringen alleen tot stand kunnen komen als de kracht en expertise vanuit alle revalidatie‐ en zorgpartners in de regio benut wordt. GRZPLUS biedt geriatrische revalidatiezorg in de klinische locaties van Omring en De Zorgcirkel in Noord‐Holland, maar ook bij mensen thuis. Dit is specifieke revalidatie voor cliënten die lager belastbaar zijn (veelal ouderen). Heliomare richt zich op de medisch specialistische revalidatie (MSR). Dit is revalidatie voor mensen van alle leeftijden waarbij de belastbaarheid en het niveau van de te bereiken doelen hoger ligt dan de GRZ.

Wat lossen we met deze samenwerking op?
Door de samenwerking tussen Heliomare en GRZPLUS zal het makkelijker zijn om de categorie revalidanten te bedienen die nu tussen de GRZ en de MSR in vallen. In de alledaagse praktijk zien professionals namelijk een vrij grote groep revalidanten die expertise van zowel GRZ als MSR nodig hebben. Momenteel komt deze verbinding tussen beide vormen van revalidatie nog te weinig tot stand in Nederland. Op dit moment verblijven revalidanten soms langer dan noodzakelijk in de revalidatielocaties. Dit kan door een gebrek aan specialistische revalidatie in de eigen regio komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gespecialiseerde fysiotherapie of logopedie.

Door de GRZPLUS‐locaties in de regio en het opbouwen en uitbreiden van 1ste lijnsnetwerken van paramedici op het gebied van onder andere dwarslaesies en amputaties kunnen mensen straks sneller en dichter bij huis revalideren. Hierbij zoeken Heliomare en GRZPLUS nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en de overige revalidatieaanbieders in de regio.

Goede en tijdige revalidatie
Daarnaast geldt voor een aantal doelgroepen dat een verbinding in het aanbod van GRZ en MSR meer kansen biedt op goede en tijdige revalidatie. Zo is er bijvoorbeeld voor revalidanten met psychiatrische‐ of gedragsproblemen momenteel nog geen goed zorgaanbod. De combinatie van deze diagnoses voor revalidanten leidt in het huidige zorgaanbod in Nederland nog vaak tot een grote vertraging in de revalidatie. Ook zijn er revalidanten die vanwege hun dwarslaesiediagnose bij Heliomare liggen, maar qua belastbaarheid en co‐morbiditeit ook profijt zouden kunnen hebben van expertise uit de GRZ. Heliomare en GRZPLUS willen beter passende revalidatiezorg ontwikkelen voor deze doelgroepen door expertises van beide organisaties zo goed mogelijk te verbinden.

Vervolg
Heliomare en GRZPLUS gaan de komende maanden diverse projecten opstarten om de samenwerking verder vorm te geven. Ook wordt de verbinding aangegaan met de ziekenhuizen uit de regio om met hen te verkennen hoe gezamenlijk de triage en start van de revalidatie verder verbeterd kan worden.

Over Heliomare
Volwaardig meedoen is wat kinderen, jongeren en volwassenen willen als zij een beperking of aandoening hebben. Dat is waar Heliomare goed in is: het beste uit mensen halen om dát te bereiken wat zij zelf willen binnen hun mogelijkheden. En daarvoor zet Heliomare alle kennis en kunde in wat zij in huis heeft op het gebied van revalidatie, onderwijs, arbeidsintegratie, bewegen en sport.